Ուրբաթ, 09 Նոյեմբեր 2012 10:50

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

Հաշվետվություն

«Բարեպաշտ սերունդ» հիմնադրամի 2007-2013 թթ. գործունեության մասին

«Բարեպաշտ Սերունդ» հիմնադրամը հիմնադրվել է 2007 թվականի հունիս ամսին:

Հիմնադրամը գրանցված է ՀՀ ԱՆ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից՝ 15. 06. 2007թ. գրանցման # 222.160.00736, վկայական # 03Ա075183:
"Բարեպաշտ Սերունդ» հիմնադրամը կամավոր գույքային վճարների հիման վրա ստեղծված, շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող կազմակերպություն է, որը հետապնդում է գիտակրթական, բարեգործական և այլ հանրօգուտ նպատակներ, նպաստում է բարեպաշտ և նորարարական ոգով օժտված երիտասարդ գիտնականների և մասնագետների նոր սերնդի ձևավորմանը: Հիմնադրամի լրիվ անվանումն է` «Բարեպաշտ Սերունդ» հիմնադրամ, գտնվում է ՀՀ ք. Երևան, Կորյունի 19ա հասցեում:
Հիմնադրամի հիմնադիրը և հոգեբարձուների խորհրդի նախագահն է Բարսեղ Բեգլարյանը:

2007 թ-ի գործունեության ընթացքում հիմնադրամը իրականացրել է հետևյալ ծրագրերը.

 • Դրամաշնորհների տրամադրում
 • Բարձր առաջադիմությամբ սովորող ուսանողների ուսման վարձերի փոխհատուցում
 • Սեմինարների անցկացում
 • Հրատարակչական գործունեություն

Ֆինանսավորման աղբյուրները և օգտագործված միջոցները
«Բարեպաշտ Սերունդ» հիմնադրամի ֆինանսավորումը իրականացնում է հիմնադրամի հիմնադիր Բարսեղ Բեգլարյանը: Հիմնադրամի ընթացիկ բյուջեն կազմել է 10 693 600 (տաս միլիոն վեց հարյուր իննսուներեք հազար վեց հարյուր) դրամ:
Հաշվետու ֆինանսական տարում օգտագործված ֆինանսական միջոցների ընդհանուր չափը կազմում է՝ 4 328 400 դրամ (չորս միլիոն երեք հարյուր քսանութ հազար չորս հարյուր) որից՝ կանոնադրական նպատակների իրականացմանն ուղղված ծախսերը կազմել են 3 346 400 (երեք միլիոն երեք հարյուր քառասունվեց հազար չորս հարյուր) դրամ, այդ թվում.
ուսման վարձեր –1 482 500 (մեկ միլիոն չորս հարյուր ութսուներկու հազար հինգ հարյուր) դրամ,
դրամաշնորհներ –200 000 (երկու հարյուր հազար) դրամ,
հրատարակչական աշխատանքներ - 1 500 000 (մեկ միլիոն հինգ հարյուր հազար) դրամ,

2008 թ-ի գործունեության ընթացքում հիմնադրամը իրականացրել է հետևյալ ծրագրերը.

 • Դրամաշնորհների տրամադրում
 • ՀՀ ԲՈՒՀ-րում բարձր առաջադիմությամբ սովորող ուսանողներին կրթաթոշակների տրամադրում
 • ՀՀ ԲՈՒՀ-րում բարձր առաջադիմությամբ սովորող ուսանողների ուսման վարձերի տրամադրում
 • Սեմինարների անցկացում
 • Հրատարակչական գործունեություն


Ֆինանսավորման աղբյուրները և օգտագործված միջոցները
«Բարեպաշտ Սերունդ» հիմնադրամի ֆինանսավորումը իրականացնում է հիմնադրամի հիմնադիր Բարսեղ Բեգլարյանը: Հիմնադրամի ընթացիկ բյուջեն կազմել է 26 200 000 (քսանվեց միլիոն երկու հարյուր հազար) դրամ:
Հաշվետու ֆինանսական տարում օգտագործված ֆինանսական միջոցների ընդհանուր չափը կազմում է՝ 32.368.150 (երեսուներկու միլիոն երեք հարյուր վաթսունութ հազար հարյուր հիսուն) դրամ որից՝ կանոնադրական նպատակների իրականացմանն ուղղված ծախսերը կազմել են 24.736.750 դրամ(քսանչորս միլիոն յոթ հարյուր երեսունվեց հազար յոթ հարյուր հիսուն դրամ), այդ թվում.

ուսման վարձեր - 16.054.250(տասնվեց միլիոն հիսունչորս հազար երկու հարյուր հիսուն) դրամ
կրթաթոշակներ - 390.000 (երեք հարյուր իննսուն հազար) դրամ
այլ բարեգործություններ - 5.035.000 (հինգ միլիոն երեսունհինգ հազար) դրամ

2009 թ-ի գործունեության ընթացքում հիմնադրամը իրականացրել է հետևյալ ծրագրերը.

 • Դրամաշնորհների տրամադրում
 • ՀՀ ԲՈՒՀ-րում բարձր առաջադիմությամբ սովորող ուսանողներին կրթաթոշակների տրամադրում
 • ՀՀ ԲՈՒՀ-րում բարձր առաջադիմությամբ սովորող ուսանողների ուսման վարձերի տրամադրում
 • Սեմինարների անցկացում
 • Հրատարակչական գործունեություն


Ֆինանսավորման աղբյուրները և օգտագործված միջոցները
«Բարեպաշտ Սերունդ» հիմնադրամի ֆինանսավորումը իրականացրել է հիմնադրամի հիմնադիր Բարսեղ Բեգլարյանը: Հիմնադրամի ընթացիկ բյուջեն կազմել է 42.058.589 (քառասուներկու միլիոն հիսունութ հազար հինգ հարյուր ութսունինը) դրամ:
Հաշվետու ֆինանսական տարում օգտագործված ֆինանսական միջոցների ընդհանուր չափը կազմում է՝ 39.253.524 (երեսունինը միլիոն երկու հարյուր հիսուներեք հազար հինգ հարյուր քսանչորս) դրամ: որից՝ կանոնադրական նպատակների իրականացմանն ուղղված ծախսերը կազմել են 32.251.773 (երեսուներկու միլիոն երկու հարյուր հիսունմեկ հազար յոթ հարյուր յոթանասուներեք) դրամ, այդ թվում.

ուսման վարձեր –20 998 833 (քսան միլիոն ինը հարյուր իննսունութ հազար ութ հարյուր երեսուներեք) դրամ,
կրթաթոշակներ – 3 360 000 (երեք միլիոն երեք հարյուր վաթսուն հազար) դրամ,
հրատարակչական աշխատանքներ – 1 120 000 (մեկ միլիոն հարյուր քսան հազար) դրամ,
այլ բնույթի օգնություններ – 590 000 (հինգ հարյուր իննսուն հազար) դրամ,
oգնություն գիտակրթական ինստիտուտներին – 6 182 940 (վեց միլիոն հարյուր ութսուներկու հազար ինը հարյուր քառասուն) դրամ,

2010 թ-ի գործունեության ընթացքում հիմնադրամը իրականացրել է հետևյալ ծրագրերը.

 • Դրամաշնորհների տրամադրում
 • ՀՀ ԲՈՒՀ-րում բարձր առաջադիմությամբ սովորող ուսանողներին կրթաթոշակների տրամադրում
 • ՀՀ ԲՈՒՀ-րում բարձր առաջադիմությամբ սովորող ուսանողների ուսման վարձերի տրամադրում
 • Սեմինարների անցկացում
 • Հրատարակչական գործունեություն
 • Աջակցություն գիտակրթական և մշակութային հիմնարկներին և այդ ոլորտների աշխատակիցներին


Ֆինանսավորման աղբյուրները և օգտագործված միջոցները
«Բարեպաշտ Սերունդ» հիմնադրամի ֆինանսավորումը իրականացրել է հիմնադրամի հիմնադիր Բարսեղ Բեգլարյանը: Հիմնադրամի ընթացիկ բյուջեն կազմել է 54.626.833 դրամ (հիսունչորս միլիոն վեց հարյուր քսանվեց հազար ութ հարյուր երեսուներեք դրամ):
Հաշվետու ֆինանսական տարում օգտագործված ֆինանսական միջոցների ընդհանուր չափը կազմում է՝ 55.719.679 դրամ (հիսունհինգ միլիոն յոթ հարյուր տասնինը հազար վեց հարյուր յոթանասունինը դրամ) որից՝ կանոնադրական նպատակների իրականացմանն ուղղված ծախսերը կազմել են ` 47.340.333 (քառասունյոթ միլիոն երեք հարյուր քառասուն հազար երեք հարյուր երեսուներեք) դրամ, այդ թվում.

ուսման վարձեր – 21.715.333(քսանմեկ միլիոն յոթ հարյուր տասնհինգ հազար երեք հարյուր երեսուներեք) դրամ,
կրթաթոշակներ – 9.320.000 (ինը միլիոն երեք հարյուր քսան հազար) դրամ,
հրատարակչական աշխատանքներ - 2.140.000 (երկու միլիոն հարյուր քառասուն հազար) դրամ,
այլ բնույթի օգնություններ – 2.222.500 (երկու միլիոն երկու հարյուր քսաներկու հազար հինգ հարյուր) դրամ,
օգնություն գիտակրթական ինստիտուտներին – 11.819.500 (տասնմեկ միլիոն ութ հարյուր տասնինը հազար հինգ հարյուր) դրամ:

 

2011 թ-ի գործունեության ընթացքում հիմնադրամը իրականացրել է հետևյալ ծրագրերը.

 • Դրամաշնորհների տրամադրում
 • ՀՀ ԲՈՒՀ-րում բարձր առաջադիմությամբ սովորող ուսանողներին կրթաթոշակների տրամադրում
 • ՀՀ ԲՈՒՀ-րում բարձր առաջադիմությամբ սովորող ուսանողների ուսման վարձերի տրամադրում
 • Սեմինարների անցկացում
 • Հրատարակչական գործունեություն
 • Աջակցություն գիտակրթական և մշակութային հիմնարկներին և այդ ոլորտների աշխատակիցներին
 • Թիվ 16 ավագ դպրոցին աջակցություն


Ֆինանսավորման աղբյուրները և օգտագործված միջոցները
«Բարեպաշտ Սերունդ» հիմնադրամի ֆինանսավորումը իրականացրել է հիմնադրամի հիմնադիր Բարսեղ Բեգլարյանը: Հիմնադրամի ընթացիկ բյուջեն կազմել է 57.722.037 դրամ (հիսունյոթ միլիոն յոթ հարյուր քսանեկու հազար երեսունյոթ  դրամ):
Հաշվետու ֆինանսական տարում օգտագործված ֆինանսական միջոցների ընդհանուր չափը կազմում է՝ 56.577.097 դրամ (հիսունվեց միլիոն հինգ հարյուր յոթանասուն յոթ հազար իննսունյոթ  դրամ) որից՝ կանոնադրական նպատակների իրականացմանն ուղղված ծախսերը կազմել են ` 48.084.130 (քառասունութ միլիոն ութսունչորս հազար հարյուր երեսուն) դրամ, այդ թվում.

 • ուսման վարձեր – 20.862.500(քսան միլիոն ութ հարյուր վաթսուներկու հազար հինգ հարյուր ) դրամ,
 • կրթաթոշակներ – 8.300.000 ( ութ միլիոն երեք հարյուր  հազար) դրամ,
 • հրատարակչական աշխատանքներ - 370.000 (երեք հարյուր յոթսուն հազար) դրամ,
 • այլ բնույթի օգնություններ – 898.000 (ութ հարյուր  իննսունութ հազար) դրամ,
 • թիվ 16 ավագ դպրոցին աջակցություն - 16.000.000 (տասնվեց միլլիոն դրամ):

 

2012 թ-ի գործունեության ընթացքում հիմնադրամը իրականացրել է հետևյալ ծրագրերը.

 • Դրամաշնորհների տրամադրում
 • ՀՀ ԲՈՒՀ-րում բարձր առաջադիմությամբ սովորող ուսանողներին կրթաթոշակների տրամադրում
 • ՀՀ ԲՈՒՀ-րում բարձր առաջադիմությամբ սովորող ուսանողների ուսման վարձերի տրամադրում
 • Սեմինարների անցկացում
 • Հրատարակչական գործունեություն
 • Աջակցություն գիտակրթական և մշակութային հիմնարկներին և այդ ոլորտների աշխատակիցներին
 • Թիվ 16 ավագ դպրոցին աջակցություն

Ֆինանսավորման աղբյուրները և օգտագործված միջոցները

«Բարեպաշտ Սերունդ» հիմնադրամի ֆինանսավորումը իրականացրել է հիմնադրամի հիմնադիր Բարսեղ Բեգլարյանը: Հիմնադրամի ընթացիկ բյուջեն կազմել է 60.744.940 դրամ (վաթսւն միլիոն յոթ հարյուր քառասունչորս հազար ինը հարյուր քառասուն դրամ):
Հաշվետու ֆինանսական տարում օգտագործված ֆինանսական միջոցների ընդհանուր չափը կազմում է՝ 50.787.434 դրամ (հիսուն միլիոն յոթ հարյուր ութսուն յոթ հազար չորս հարյուր երեսունչորս) դրամ որից՝ կանոնադրական նպատակների իրականացմանն ուղղված ծախսերը կազմել են ` 41.317.950  (քառասունմեկ միլիոն երեք հարյուր յոթ հազար ինը հարյուր հիսուն) դրամ, այդ թվում.

 

 • Կրթաթոշակներ – 5.390.000 դրամ,
 • Ուսման վարձերի տրամադրում – 13.012.500 դրամ,
 • Դրամաշնորհներ – 1.000.000 դրամ,
 • Գիտահետազոտական աշխատանքների և գրքերի հրատարակում – 3.290.000 դրամ,
 • Գիտամեթոդաբանական կոնֆերանսներ, կլոր սեղաններ, սեմինարների կազմակերպում, աջակցություն գիտակրթական միջոցառումներին – 2.163.600 դրամ,
 • Երևանի Ավ.Իսահակյանի անվան Թիվ 16 ավագ դպրոցին աջակցություն – 14.246.350 դրամ,
 • Այլ բարեգործություններ – 1.718.000 դրամ,
 • Քարոզչական ծախսեր - 497.500 դրամ:

 

2013թ.-ի գործունեության ընթացքում հիմնադրամը իրականացրել է հետևյալ ծրագրերը.

 • Դրամաշնորհների տրամադրում
 • ՀՀ ԲՈՒՀ-րում բարձր առաջադիմությամբ սովորող ուսանողներին կրթաթոշակների տրամադրում
 • ՀՀ ԲՈՒՀ-րում բարձր առաջադիմությամբ սովորող ուսանողների ուսման վարձերի տրամադրում
 • Սեմինարների անցկացում
 • Հրատարակչական գործունեություն
 • Աջակցություն գիտակրթական և մշակութային հիմնարկներին և այդ ոլորտների աշխատակիցներին
 • Թիվ 16 ավագ դպրոցին աջակցություն

 

2013թ. ընթացքում “Բարեպաշտ սերունդ” հիմնադրամի բյուջեի մուտքերը կազմել են 53 478 000 դրամ, որից 52.500.000 դրամը` հիմնադրամի հիմնադիր Բարսեղ Բեգլարյանի միջոցներից, 978 000 դրամը` եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի "Կլոր Սեղան" հիմնադրամի կողմից: 2012 թ-ից մնացորդը եղել է 768,657 դրամ:

Ընդամենը մուտքեր` 54,246,657 դրամ:
Ծախսեր` 52,747,679 դրամ: 
Մնացորդ` 1,498,978 դրամ:

Դրամական միջոցները ծախսվել են հետևյալ ուղղություններով. ՀՀ դրամ.

 • Ուսման վարձերի տրամադրում 8 161 000
 • Հիմնադրամի կողմից գիտամեթոդաբանական կոնֆերանսների, կլոր սեղանների, սեմինարների կազմակերպում և գիտակրթական միջոցառումների աջակցություն 2 720 700
 • Գիտահետազոտական աշխատանքների և գրքերի հրատարակում 2 480 000
 • Թիվ 16 ավագ դպրոցին օգնություն 15 522 308
 • Ոչ ֆորմալ կրթական ծրագրեր 1 675 054
 • Աջակցություն գիտակրթական, մշակութային պետական և ոչ պետական կազմակերպություններին և գիտակրթական համակարգում աշխատող ֆիզիկական անձանց 3 045 000
 • Աջակցություն ԵՊՀ-ի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետին հեռաուսուցման լսարաններ վերանորոգելու համար 5 992 788
 • “Ասպիրանտների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր 2013”-ի համար 4 111 500
 • Քարոզչական ծախսեր 107 100

 

 

 

 

 

 

ՀԵՏԵՎԵՔ ՄԵԶ
 
 
Copyright Barepasht serund himnadram © 2012

Powered by

x-tech